Aplikacja: FoodPal - Plan Odżywiania
 
FoodPal - Ernährungsplan

Ochrona danych

Instalując naszą aplikację mobilną lub w inny sposób uzyskując dostęp do naszych usług, akceptujesz warunki niniejszej Polityki Prywatności oraz opisane w niej przetwarzanie Twoich danych osobowych.


1. ochrona danych w skrócie


Informacje ogólne


Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdą Państwo w niniejszej deklaracji ochrony danych.


FoodPal traktuje ochronę Twoich danych osobowych bardzo poważnie. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.


Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia też, jak i w jakim celu się to robi.


Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. przy komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.


2. gromadzenie danych na naszej stronie internetowej


Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?


Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez firmę FoodPal. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w nadruku tej strony.


W jaki sposób zbieramy Twoje dane?


Z jednej strony Twoje dane są zbierane przez Ciebie, który je nam przekazujesz. Mogą to być np. dane, które użytkownik wprowadza w formularzu kontaktowym.


Pozostałe dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzin strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko odwiedzisz naszą stronę internetową.


Do czego wykorzystujemy Twoje dane?


Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.


Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?


W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.


W pewnych okolicznościach przysługuje Ci również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych w punkcie "Prawo do ograniczenia przetwarzania".


Narzędzia analityczne i narzędzia od dostawców zewnętrznych


Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookies oraz tzw. programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika podczas surfowania jest z reguły anonimowa; nie można ustalić jego zachowania podczas surfowania. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej poprzez rezygnację z korzystania z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w niniejszej polityce prywatności.


3. cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


Cel przetwarzania danych


Celem przetwarzania danych na naszej stronie internetowej jest przekazanie informacji o usługach FoodPal, interaktywnego, wirtualnego trenera żywienia połączonego z możliwością kontaktu z osobami kontaktowymi FoodPal.


Podstawa prawna przetwarzania danych


Ustawy będące podstawą niniejszego oświadczenia o ochronie danych (DSGVO i BDSG-neu) weszły w życie 25.05.2018 r. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z tymi przepisami:


Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO dla przetwarzania danych osobowych za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Art. 6 (1) (b) GDPR w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą, oraz w celu wdrożenia odpowiednich środków przedumownych.


Art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO dla przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.


Art. 6 ust. 1 lit. e DSGVO dla przetwarzania danych osobowych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi.


Art. 6 (1) (f) GDPR w zakresie przetwarzania danych osobowych do celów naszych uzasadnionych interesów lub interesów strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy nad takimi interesami przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.


4. ujawnienie i dalszych odbiorców danych osobowych


Kolejni odbiorcy


Możemy przekazywać Twoje dane osobowe do następujących odbiorców


 1. w celu wypełnienia naszych obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 6 I lit. c DSGVO, obejmuje to w szczególności organy (np. instytucje ubezpieczenia społecznego, organy finansowe lub organy ścigania)
 2. w celu wypełnienia umowy lub zobowiązań przedumownych zgodnie z art. 6 I lit. b DSGVO (np. dostawcy usług płatniczych)
 3. na podstawie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 I lit. f DSGVO (np. agenci lub hostingodawcy)
 4. na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 I lit. a DSGVO


Jeśli angażujemy osoby trzecie na podstawie umowy o przetwarzanie danych, przestrzegamy art. 28 DSGVO.


Przekazywanie danych osobowych poza UE


Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji zewnętrznych dostawców z siedzibą w krajach pozaeuropejskich. Państwa dane osobowe mogą być zatem przetwarzane i przechowywane również poza UE. Przekazujemy Twoje dane osobowe poza UE tylko wtedy, gdy państwo trzecie uzyskało certyfikat Komisji Europejskiej o odpowiednim poziomie ochrony danych lub gdy istnieją gwarancje ochrony danych. Dane mogą być również przekazywane do pozaeuropejskiego państwa trzeciego, jeśli poinformujemy Cię o tym wcześniej i wyrazisz na to zgodę. Dodatkowo możemy uzgodnić z dostawcą standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych osobowych.


5. Usuwanie danych i okres ich przechowywania


Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, jeśli cele, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone, już nie istnieją. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres, w którym można wobec nas dochodzić roszczeń (np. ustawowe terminy przedawnienia do 30 lat). Ponadto przechowywanie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy europejski lub niemiecki ustawodawca przewidział to w odniesieniu do weryfikacji i okresów przechowywania, np. niemiecki kodeks handlowy (HGB), kodeks podatkowy (AO) lub ustawa o praniu pieniędzy (GWG). Zablokujemy lub usuniemy dane osobowe, jeśli upłynie prawnie znormalizowany okres ich przechowywania. Coś innego obowiązuje tylko wtedy, gdy dalsze przechowywanie danych jest niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy.


6. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą


Wycofanie zgody na przetwarzanie danych


Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Wystarczy, że wyślesz do nas nieformalnego maila. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.


Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 DSGVO)


Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) e lub f DSGVO, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie danych, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności. Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, których to dotyczy, na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą następnie wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 DSGVO).


Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego


W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.


Organem nadzorczym odpowiedzialnym za nas jest:


Komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji w Hamburgu


Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg

Tel.: 040/428 54 - 4040

Fax: 040/4279 – 11 811

E-Mail: [email protected]

Internet: http://www.datenschutz-hamburg.de


Prawo do przenoszenia danych


Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.


Szyfrowanie SSL lub TLS


Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.


W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.


Informacje, blokowanie, usuwanie i poprawianie


W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku.


Prawo do ograniczenia przetwarzania danych


Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:


 • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na czas trwania przeglądu.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych było / jest niezgodne z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 (1) DSGVO, należy zachować równowagę między Państwa interesami a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.


Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - oprócz przechowywania - mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Sprzeciw wobec e-maili reklamowych


Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu.


7. gromadzenie danych na naszej stronie internetowej


Cookies


Strona internetowa wykorzystuje czasami tzw. pliki cookies. Cookies nie powodują żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę.


Większość używanych przez nas plików cookies to tzw. pliki cookies sesyjne. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookies pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.


Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookies i zezwalał na pliki cookies tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookies dla określonych przypadków lub ogólnie oraz włączyć automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.


Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika, są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. FoodPal ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowań użytkownika podczas surfowania), to w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych omówiono je oddzielnie.


Ustawienia plików cookie


Pliki dziennika serwera


Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:


 • Typ i wersja przeglądarki
 • Zastosowany system operacyjny
 • URL odsyłającego
 • Nazwa hosta komputera dostępowego
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP


Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.


Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. FoodPal ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu konieczne jest gromadzenie plików dziennika serwera.


Formularz kontaktowy


Jeśli prześlesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podasz, będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.


Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym opiera się zatem wyłącznie na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. Wystarczy, że wyślesz do nas nieformalnego maila. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność operacji przetwarzania danych dokonanych do momentu odwołania.


Dane wprowadzone przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, aż zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po zrealizowaniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania danych - pozostają bez zmian.


8. narzędzia analizy i reklama


Korzystamy z usług analizy internetowej w celu badania rynku, tworzenia anonimowych profili użytkowników odwiedzających stronę internetową oraz w celu optymalizacji, dalszego rozwoju i dostosowania naszej strony internetowej. W tym celu wykorzystujemy pliki cookies. Dane użytkownika naszej strony internetowej zbierane przez plik cookie, opisane pod plikami logów serwera, są przekazywane na serwery i przechowywane.


Google Analytics


Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics, usługi analitycznej świadczonej przez Google Inc "Google" (O Google), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dane opisane pod Pliki dziennika serwera są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dane te są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu w celu badania rynku oraz dostosowania tej strony do Państwa potrzeb. W razie potrzeby informacje te zostaną przekazane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli dane te są przetwarzane przez osoby trzecie w Państwa imieniu. W żadnym wypadku adres IP użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi Google. Adresy IP zostaną zanonimizowane (IP masking), przydział nie jest wtedy możliwy. Ponieważ Google Analytics jest używany w interesie optymalizacji naszej strony internetowej i projektowania jej pod kątem potrzeb naszych klientów, stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) lit. f DSGVO.


Pobieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz ich przetwarzanie można uniemożliwić, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (Google Analytics Opt Out).


Dalsze informacje na temat ochrony danych można znaleźć w Pomocy Google Analytics (Pomoc Google).


9. kontakt


Będziemy się z Tobą kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez wiadomości pojawiające się na Twoim urządzeniu mobilnym, aby poinformować Cię o aktualnych innowacjach, dodatkowych ofertach itp. Jeśli nie chcesz otrzymywać tej usługi, możesz ją dezaktywować. Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień na swoje urządzenie mobilne, możesz wyłączyć tę usługę. Odpowiedzi na pytania przesłane do działu wsparcia użytkowników ([email protected]) pocztą elektroniczną będą udzielane również pocztą elektroniczną, nawet jeśli użytkownik wypisał się z naszej listy dystrybucyjnej e-maili.


10. wtyczki i narzędzia


YouTube z lepszą ochroną danych


Nasza strona wykorzystuje wtyczki z serwisu YouTube. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.


Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Jednak ujawnienie danych partnerom YouTube nie musi być wyłączone przez rozszerzony tryb ochrony danych. W ten sposób, niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film, YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google Double Click.


Z chwilą uruchomienia filmu YouTube na naszej stronie internetowej zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Informuje to serwer YouTube, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przypisanie Państwa zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na YouTube.


Ponadto YouTube może zapisać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika po uruchomieniu filmu. Za pomocą tych plików cookie YouTube może uzyskać informacje o osobach odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy doświadczenia użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa. Pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia.


W razie potrzeby po rozpoczęciu filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.


YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.


Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: Prywatność Google.


Google Web Fonts


Ta strona używa tzw. czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są zainstalowane lokalnie. Nie dochodzi do połączenia z serwerami Google.


11. aktualność i zmiana niniejszej deklaracji o ochronie danych


Status niniejszego oświadczenia to 20.04.2020 r. Zastrzegamy sobie jednak prawo do dostosowania treści niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Z reguły dzieje się tak w przypadku dalszego rozwoju lub dostosowania wykorzystywanych usług.

Recenzje naszych użytkowników
Pobierz swój indywidualny plan żywieniowy w formie aplikacji na smartfonie już teraz!
Die auf der Webseite dargestellte FoodPal-Version ist erst demnächst im Apple App Store und Google Play Store erhältlich.